bg_image
Cele Statutowe
  • współpraca z organami władzy i administracji państwowej, organizacjami samorządowymi, gospodarczymi i społecznymi w celu współtworzenia podstaw prawnych dla prowadzonej przez członków Izby działalności
  • przygotowywanie projektów i aktów prawnych w zakresie funkcjonowania polskiej branży OZE i ochrony środowiska
  • promocja polskiego przemysłu, rzemiosła i usług w handlu krajowym i międzynarodowym
  • prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz branży oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą
  • kształtowanie, upowszechnianie oraz promowanie zasad uczciwości w działalności gospodarczej, w szczególności opracowywanie procedur kontrolnych
  • opiniowanie aktów prawnych dotyczących branży, monitorowanie procesu ich wdrażania i funkcjonowania oraz przedstawianie tych ocen wraz z ewentualnymi propozycjami zmian właściwym organom władzy publicznej
  • reprezentowanie interesów przedsiębiorców będących Członkami Izby przed władzami publicznymi
  • wykonywanie innych zadań powierzonych Izbie na podstawie ustawy o izbach gospodarczych oraz określonych przez jej organy statutowe
  • organizowanie pomocy i wsparcia Członkom Izby w rozwiązywaniu ich problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej